fbpx

Minta oldal

Mutatjuk az aktuális lehetőségeket!

Pályázati menetrend

Megnézem »Letöltöm »

Vállalkozások számára:

GINOP Plusz-1.2.2-22

Magyar falu vállalkozás-újraindítási program
A kérelmek benyújtása
2022. február 24 – 2023. március 31. között
lehetséges.
Támogatható tevékenységek:
Kötelező:

• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (ingatlan beruházással együtt min. 50%-a az összköltségvetésnek; el kell érnie a minimum nettó 100 000 Ft/eszköz árat)

Választható (de 1 db kötelező):

• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (fajlagos költségkorlátok alapján pályázható)

• Információs technológia-fejlesztés - beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el).

• Szakmai megvalósítás keretében (a költségek pontosan 7%-a): projekt előkészítés, projektmenedzsment, általános (rezsi) költségek, gyártási licenc, know-how beszerzés és kapcsolódó költségei, IT fejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés, képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés.
Mennyi támogatást lehet igényelni?
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.
Mennyi előleg igényelhető?
Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás: 50%-a, de legfeljebb 5 000 000 Ft.
FENNTARTÁSI IDŐ: 3 év

GINOP-4.1.5-22

Energiahatékonyság növelését célzó épületenegetikai fejlesztések támogatása KKV-k részére
Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.
A kérelmek benyújtása
2022. május 11. - 2022. június 10. között
lehetséges.
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
I. amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
II. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 fő volt,
III. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

GINOP PLUSZ-3.2.1

Képzés támogatás
A kérelmek benyújtása
2022. február 15 - 2022.08.31. között
lehetséges.
(forrás kimerülés miatt a benyújtási időszakot bármikor lezárhatják)
A támogatás összege képzési költségből (kötelező), képzés miatt kiesett bértámogatásból, projekt-előkészítés, projektmendzsment és szakmai megvalósítói költségekből állhat. A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.
TÁMOGATHATÓ KÉPZÉS TÍPUSOK
1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
2. Soft skill képzés
Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.
3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
4. Nyelvi képzés
Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.
KÉTFÉLE KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA VAN LEHETŐSÉG:
önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést,
együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

„AZONNAL CSELEKSZÜNK”

Felfüggesztve
Munkahelymegőrző támogatás
Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében 
(Pályázati azonosító: ACS_MEGŐRZŐ).
A kérelmek benyújtása
2022. február 1 - 2022. március 2. között
lehetséges.
(forrás kimerülés miatt a benyújtási időszakot bármikor lezárhatják).
Pályázat benyújtására jogosult:
Támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki a munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 15 fő munkavállalója munkaviszonyát a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással meg kívánná szüntetni.
Támogatható tevékenységek:
(LEGFELJEBB 6 HÓNAP IDŐTARTAMRA)
a) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén.
b) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében.

Önkormányzatok számára:

TOP_PLUSZ-1.1.3-21

Helyi és térségi turizmusfejlesztés
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
a) Helyi önkormányzatok
b) Önkormányzati hivatal
c) Helyi önkormányzatok társulásai
d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek
e) Egyházi jogi személyek
f) Civil szervezetek
g) Térségi fejlesztési tanács
h) Európai területi együttműködési csoportosulás
Milyen tevékenységek támogathatóak?
A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése
B) A térségben jelentős természeti örökség turisztikai fejlesztése
a) Meglévő, többségi önkormányzati tulajdonú gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése
b) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek ökoturisztikai fejlesztései
c) Kisvasutak, erdei vasutak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztés
d) Természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
a) Kerékpáros turizmus fejlesztése
b) Megyén belüli aktív hálózatok kialakítása, fejlesztése gyalogos, vízi, lovas jármódok esetében
c) Kisvasutak, erdei vasutak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztés
d) Horgászturizmus fejlesztése
D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása
 
E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében.

TOP_Plusz-1.2.3-21

Belterületi utak fejlesztése
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a települési önkormányzatok (GFO 321). A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?
Felújítás, korszerűsítés és átépítés esetén az út teljes szélességében – kettőnél több forgalmi sávval rendelkező út esetében minimum 2 forgalmi sáv szélességben –, legalább a kopóréteg cseréje szükséges a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon.
A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút legalább az alábbi közüzemi infrastruktúra kiépítettséggel rendelkezik (Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása): a) szennyvízcsatorna, távközlési nyomvonalak, víz, gáz – melyről a támogatást igénylő vagy a tervező nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtásakor.
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

TOP_Plusz-1.1.1-21

Helyi gazdaságfejlesztés
Támogatható tevékenységek
A, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
• Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)

• Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások
B, Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása
• Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása

• Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása

• Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
C, Inkubátorházak fejlesztése
Hol valósítható meg a projekt?
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéinek települései; Kivéve: Budapest, továbbá a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a TOP_Plusz-1.4 intézkedés (Fenntartható Városfejlesztés) keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

TOP Plusz 1.2.1-21

Élhető települések
Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.
Támogatható tevékenységek:
Támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, illetve közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterületi fejlesztési beruházások, közlekedésbiztonsági, fájdalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése.
Amit adnak:
Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.
Ahol pályázhatnak:
A kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

TOP Plusz 2.1.1-21

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletben foglaltak szerint.
Támogatható tevékenységek:
Épületek külső határoló szerkezetének korszerűsítése, fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása, fosszilis-, vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás, okos hálózat és okos mérési rendszer létrehozása, központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése, fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése és cseréje, napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése.
Amit adnak:
Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletben foglaltak szerint.
Ahol pályázhatnak:
A megvalósítás helyszíne a terület-specifikus mellékletek szerinti megyék települései.
 • „ Az igazi üzleti partner, aki a vevői szemléletével nem csak azokat az igényeket teljesíti, amelyeket megfogalmaznak felé, hanem azokat is, amelyeket a vevő még fel sem ismert. Az ő sikerük a partnereik sikerében rejlik. Gyorsan reagálnak, hosszan kitartanak. “
  GURABI ATTILA
  Coach – YIELD Képző és Fejlesztő Kft.
 • „ Cégünk több éve sikeresen működik együtt a Nextbroker Kft. csapatával. A közreműködésüknek köszönhetően pályázataink sikeresek, melyek remek fejlődési lehetőséget jelentenek cégünk számára. A Nextbroker Kft. munkatársait megbízhatóság, szakértelem, széles látókör, rugalmasság és segítőkészség jellemzi, mely egyszerűvé teszi a közös munkát. “
  Gyökös Barna
  Ügyvezető, Farmgép Kft.
 • „ Első pályázatunk beadása óta (2011) dolgozunk együtt a Nextbroker Kft-vel. Rugalmas, megbízható, szakmailag jól felkészült csapat. Sokat tanultam tőlük, ezért akár pályázat beadásról, vagy éppen ellenőrzésről van szó, kiválóan megértjük egymást, és kölcsönösen tudjuk segíteni a másik munkáját. “
  Szilágyi Tünde
  Ügyvezető – DANEXA 2000 Kft.
Neked miben segíthetünk?

Használd ki a pályázatokban rejlő lehetőségeket!
Keress bennünket bizalommal!

Gondolkodjunk együtt! »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram